guggen

Büchelgrübler, Zunzgen BL LINK
Arvi-Hyler, Kerns OW LINK
Chäller Rattä, Näfels GL LINK
Thuurvögel, Schwarzenbach SG LINK
Bläach Gugga Fätzer (BGF), Altenstadt (DE) LINK
Steibruchschränzer, Würenlingen AG LINK
Guggizunft zu Olten, Olten SO LINK
Erzbachgugge Speuz, Erlinsbach SO LINK (Gastgeber)

Jukesox – Partysound swissmade! LINK